Anatomia zdrowia

Rodo

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne Informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z usług w Anatomii Zdrowia.

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych na potrzeby korzystania z zabiegów  jest  Anatomia Zdrowia Piotr Sztomber z siedzibą ul. Gdańska 74, 90-613 Łódź, PL, NIP: PL9522020130,  ( dalej jako „Anatomia Zdrowia”).

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych  osobowych?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Anatomia Zdrowia możesz skontaktować się z naszym inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: gabinet@anatomiazdrowia.pl

Jaki jest zakres przetwarzanych Anatomia Zdrowia  moich danych osobowych?

W pierwszej kolejności potrzebujemy otrzymać zgłoszenie Twojej osoby do korzystania z zabiegów. W tym celu potrzebujemy następującego zestawu Twoich danych: imię, nazwisko, płeć, data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL).  Możemy również otrzymać Twój adres e-mail oraz numer telefonu, ale dane te nie są nam niezbędne do skorzystania z zabiegów.  Podczas korzystania z zabiegów  tworzymy Twoją dokumentację medyczną, w której odnotowujemy wszystkie informacje dotyczące procesu  leczenia, w szczególności są tam informacje o Twoim stanie zdrowia, mogą się również znaleźć informacje o Twoich nałogach czy preferencjach seksualnych. Zbieramy te informacje, jeżeli jest to niezbędne do postawienia diagnozy i poprowadzenia w sposób właściwy Twojego procesu leczenia.

Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych?

Jaki jest cel przetwarzania moich danych  osobowych?

Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych?

Twoje dane osobowe przetwarzamy jako podmiot kosmetyczno-leczniczy, a celem tego przetwarzania jest zapewnienie opieki zdrowotnej i zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej, przez co rozumiem :

Cel przetwarzania

Podstawa prawna (pełne nazwy aktów prawnych znajdziesz na końcu formularza)

Ustalenie Twojej tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez zgłoszenie do korzystania z zabiegów, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość (np. przez naszą infolinię), jak również w naszych placówkach własnych i placówkach współpracujących na terenie Polski, na stanowiskach recepcyjnych czy w gabinecie lekarskim.

Art 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ.

Jako podmiot kosmetyczno-leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.

Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ

Realizujemy Twoje prawa jako naszego pacjenta, np. odbieramy i archiwizujemy oświadczenia, w których upoważniasz inne osoby do dostępu do Twojej dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie Twojego zdrowia

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ

Kontaktujemy się z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołanie terminu konsultacji lekarskiej, przypomnieć Ci o tej konsultacji, poinformować o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czy poinformować o możliwości odbioru wyniku badań.

Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f  RODO. jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka około obsługowa nad pacjentem oraz sprawniejsze zarządzanie grafikami

Zapewnienie Ci odpowiedniej opieki, będącej odpowiedzią na Twoje potrzeby oraz poprawa jakości naszych usług są dla nas priorytetem, dlatego też w trakcie okresu trwania opieki lub po wykonaniu danej usługi możemy kierować do Ciebie krótkie ankiety z prośbą o informację zwrotną, abyś mógł poinformować nas, co jeszcze możemy zrobić lepiej; zapewniamy, że ankiety te będziemy wysyłać z taką częstotliwością i w taki sposób, aby nie były one dla Ciebie uciążliwe i nie naruszały Twojego prawa do prywatności; jednocześnie możesz w każdej chwili poinformować nas, że nie chcesz otrzymywać od nas takich treści –  zgodnie z Twoim żądaniem wtedy zablokujemy ich wysyłkę. 

Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f  RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest poprawa jakości usług oraz ich dostosowanie do potrzeb pacjentów.

Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu.

Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f  RODO. jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw

Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe, spoczywają na nas również obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Czy moje dane przetwarzane są w jakiś jeszcze sposób?

Jednym ze sposobów przetwarzania przez nas danych osobowych jest tzw. profilowanie. Polega ono na tym, że na podstawie informacji o Tobie możemy tworzyć profile preferencji naszych pacjentów i w oparciu o nie dostosowywać nasze usługi oraz treści. jakie od nas otrzymujesz. Zapewniamy, że w trakcie profilowania nie sięgamy do Twojej dokumentacji medycznej oraz że nie przetwarzamy Twoich danych w sposób w pełni automatyczny, bez ingerencji człowieka. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której decyzja podejmowana w sposób automatyczny ma służyć wykonaniu wiążącej nas Umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych (np. zapewnienie Ci odpowiedniej dostępności usług). Zawsze jednak masz prawo nie podlegać takiej decyzji i domagać się ingerencji człowieka. co oczywiście zapewniamy. Wystarczy. że skontaktujesz się z nami poprzez infolinię, stronę internetową czy odwiedzisz nas w którejkolwiek z naszych placówek własnych. 

Komu przekazywane są moje dane osobowe?

Jako podmiot kosmetyczno-leczniczy dbamy o poufność Twoich danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji. np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy w bieżących sprawach dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorcy, jak również w celu realizacji Twoich praw jako pacjenta. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

1. innym podmiotom  kosmetyczno-leczniczy , współpracującym z Anatomia Zdrowia w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej w postaci naszych placówek własnych oraz placówek współpracujących z Anatomia Zdrowia na terenie Polski:

2. dostawcom usług zaopatrujących Anatomia Zdrowia w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, firmom kurierskim i pocztowym);

3. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Anatomia Zdrowia w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym);

4. osobom upoważnionym przez Ciebie w ramach realizacji Twoich praw pacjenta.

Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską?

Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, np. w zakresie serwisu sprzętu diagnostycznego. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Anatomia Zdrowia a tym podmiotem. zawierającą standardowe klauzule ochron dan ch  przyjęte przez Komis e Europejską.

Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe?

Jeżeli jesteś naszym pacjentem i utworzyliśmy Twoją dokumentację medyczną, mamy obowiązek przechowywania przez okres co najmniej 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych). w tym celu przetwarzamy dane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji. 

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot kosmetyczno-leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych posiadamy również ze względów rachunkowych czy podatkowych. Niepodanie danych może skutkować np. niemożnością wystawienia na Twoją rzecz faktury czy imiennego rachunku. Jeżeli podajesz nam swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz nie otrzymasz od nas potwierdzenia wizyty lub tez nie będziesz mat możliwości odwołania jej poprzez np. SMS. 

Jakie mam prawa?

Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych. możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Anatomia Zdrowia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz z prawa do przeniesienia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień -skontaktuj się z nami poprzez infolinię lub stronę internetową albo odwiedź nas w którejkolwiek z naszych placówek własnych. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych. 

Definicje i Skróty

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Ustawa o prawach pacjenta – ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Rozporządzenie  MZ – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne Informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z usług w Anatomii Zdrowia.

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych na potrzeby korzystania z zabiegów jest Anatomia Zdrowia Piotr Sztomber z siedzibą ul. Gdańska 74, 90-613 Łódź, PL, NIP: PL9522020130, ( dalej jako „Anatomia Zdrowia”).

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Anatomia Zdrowia możesz skontaktować się z naszym inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: gabinet@anatomiazdrowia.pl

Jaki jest zakres przetwarzanych Anatomia Zdrowia moich danych osobowych?

W pierwszej kolejności potrzebujemy otrzymać zgłoszenie Twojej osoby do korzystania z zabiegów. W tym celu potrzebujemy następującego zestawu Twoich danych: imię, nazwisko, płeć, data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL). Możemy również otrzymać Twój adres e-mail oraz numer telefonu, ale dane te nie są nam niezbędne do skorzystania z zabiegów. Podczas korzystania z zabiegów tworzymy Twoją dokumentację medyczną, w której odnotowujemy wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności są tam informacje o Twoim stanie zdrowia, mogą się również znaleźć informacje o Twoich nałogach czy preferencjach seksualnych. Zbieramy te informacje, jeżeli jest to niezbędne do postawienia diagnozy i poprowadzenia w sposób właściwy Twojego procesu leczenia.

Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych?

Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych?

Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych?

Twoje dane osobowe przetwarzamy jako podmiot kosmetyczno-leczniczy, a celem tego przetwarzania jest zapewnienie opieki zdrowotnej i zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej, przez co rozumiem :

Cel przetwarzania

Podstawa prawna (pełne nazwy aktów prawnych znajdziesz na końcu formularza)

Ustalenie Twojej tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez zgłoszenie do korzystania z zabiegów, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość (np. przez naszą infolinię), jak również w naszych placówkach własnych i placówkach współpracujących na terenie Polski, na stanowiskach recepcyjnych czy w gabinecie lekarskim.

Art 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ.

Jako podmiot kosmetyczno-leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.

Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ

Realizujemy Twoje prawa jako naszego pacjenta, np. odbieramy i archiwizujemy oświadczenia, w których upoważniasz inne osoby do dostępu do Twojej dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie Twojego zdrowia

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ

Kontaktujemy się z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołanie terminu konsultacji lekarskiej, przypomnieć Ci o tej konsultacji, poinformować o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czy poinformować o możliwości odbioru wyniku badań.

Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO. jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka około obsługowa nad pacjentem oraz sprawniejsze zarządzanie grafikami

Zapewnienie Ci odpowiedniej opieki, będącej odpowiedzią na Twoje potrzeby oraz poprawa jakości naszych usług są dla nas priorytetem, dlatego też w trakcie okresu trwania opieki lub po wykonaniu danej usługi możemy kierować do Ciebie krótkie ankiety z prośbą o informację zwrotną, abyś mógł poinformować nas, co jeszcze możemy zrobić lepiej; zapewniamy, że ankiety te będziemy wysyłać z taką częstotliwością i w taki sposób, aby nie były one dla Ciebie uciążliwe i nie naruszały Twojego prawa do prywatności; jednocześnie możesz w każdej chwili poinformować nas, że nie chcesz otrzymywać od nas takich treści – zgodnie z Twoim żądaniem wtedy zablokujemy ich wysyłkę.

Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest poprawa jakości usług oraz ich dostosowanie do potrzeb pacjentów.

Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu.

Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO. jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw

Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe, spoczywają na nas również obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Czy moje dane przetwarzane są w jakiś jeszcze sposób?

Jednym ze sposobów przetwarzania przez nas danych osobowych jest tzw. profilowanie. Polega ono na tym, że na podstawie informacji o Tobie możemy tworzyć profile preferencji naszych pacjentów i w oparciu o nie dostosowywać nasze usługi oraz treści. jakie od nas otrzymujesz. Zapewniamy, że w trakcie profilowania nie sięgamy do Twojej dokumentacji medycznej oraz że nie przetwarzamy Twoich danych w sposób w pełni automatyczny, bez ingerencji człowieka. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której decyzja podejmowana w sposób automatyczny ma służyć wykonaniu wiążącej nas Umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych (np. zapewnienie Ci odpowiedniej dostępności usług). Zawsze jednak masz prawo nie podlegać takiej decyzji i domagać się ingerencji człowieka. co oczywiście zapewniamy. Wystarczy. że skontaktujesz się z nami poprzez infolinię, stronę internetową czy odwiedzisz nas w którejkolwiek z naszych placówek własnych.

Komu przekazywane są moje dane osobowe?

Jako podmiot kosmetyczno-leczniczy dbamy o poufność Twoich danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji. np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy w bieżących sprawach dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorcy, jak również w celu realizacji Twoich praw jako pacjenta. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

1. innym podmiotom kosmetyczno-leczniczy , współpracującym z Anatomia Zdrowia w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej w postaci naszych placówek własnych oraz placówek współpracujących z Anatomia Zdrowia na terenie Polski:

2. dostawcom usług zaopatrujących Anatomia Zdrowia w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, firmom kurierskim i pocztowym);

3. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Anatomia Zdrowia w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym);

4. osobom upoważnionym przez Ciebie w ramach realizacji Twoich praw pacjenta.

Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską?

Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, np. w zakresie serwisu sprzętu diagnostycznego. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Anatomia Zdrowia a tym podmiotem. zawierającą standardowe klauzule ochron dan ch przyjęte przez Komis e Europejską.

Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe?

Jeżeli jesteś naszym pacjentem i utworzyliśmy Twoją dokumentację medyczną, mamy obowiązek przechowywania przez okres co najmniej 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych). w tym celu przetwarzamy dane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot kosmetyczno-leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych posiadamy również ze względów rachunkowych czy podatkowych. Niepodanie danych może skutkować np. niemożnością wystawienia na Twoją rzecz faktury czy imiennego rachunku. Jeżeli podajesz nam swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz nie otrzymasz od nas potwierdzenia wizyty lub tez nie będziesz mat możliwości odwołania jej poprzez np. SMS.

Jakie mam prawa?

Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych. możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Anatomia Zdrowia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz z prawa do przeniesienia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień -skontaktuj się z nami poprzez infolinię lub stronę internetową albo odwiedź nas w którejkolwiek z naszych placówek własnych. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Definicje i Skróty

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Ustawa o prawach pacjenta – ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Rozporządzenie MZ – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.